Privacy verklaring

Project Studio, eigenaar van het Ash Project, gevestigd te Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Project Studio  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ash@project-studio.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Project Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Project Studio analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Project Studio neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Project Studio) tussen zit. Project Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mollie betalingsysteem
 • Google analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Project Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Project Studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Project Studio gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ash@project-studio.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Project Studio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Project Studio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Project Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ash@project-studio.nl

Contact gegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van Project Studio voor het Ash Project

Project Studio – Ash Project
Patricia de Bont
Burgemeester Canterslaan 21
5062 ES Oisterwijk
+31 (0)6 4911 4547
ash@project-studio.nl 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1.         Definities

“ASH PROJECT” is een creatief project opgezet en in volledig eigendom van het bedrijf “PROJECT STUDIO” (opdrachtnemer) gevestigd te Oisterwijk (NL). As tegeltjes worden in Nederland gemaakt conform het proces zoals beschreven op deze website. De koper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “opdrachtgever”.

Algemene voorwaarden Artikel 2.         Geldigheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

Algemene voorwaarden Artikel 3.         Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

De opdrachtovereenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een bestelling plaatst. De opdrachtnemer kan de overeenkomst binnen 2 dagen na ontvangst herroepen.

Na ontvangst van de as en betaling wordt door de opdrachtnemer gestart met de productie van de bestelling. Resterende as wordt geretourneerd met de levering van de bestelling. 

Algemene voorwaarden Artikel 4.         Wijziging van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever de overeenkomst op enig moment wil wijzigen, is dat alleen mogelijk als beide partijen daar schriftelijk akkoord op geven. De opdrachtnemer geeft aan wat de gevolgen zijn voor wijziging van de oorspronkelijke prijs en levertermijn.

Algemene voorwaarden Artikel 5.         Annulering van de overeenkomst

Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd nadat de productie van de bestelling reeds gestart is, zullen door de opdrachtnemer de reeds gemaakte uren en kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. 

Algemene voorwaarden Artikel 6.         Uitvoering en levering

De levertermijn voor de as tegeltjes in Nederland en België bedraagt 4 weken vanaf het moment dat opdrachtnemer de respectievelijke as en de betaling van de opdrachtgever ontvangen heeft. Resterende as wordt geretourneerd met de levering van de bestelling.

Er is sprake van uitsluiting van het wettelijke herroepingsrecht: Dit recht geldt niet voor producten die in opdracht van en volgens de specificaties van een bepaalde consument gemaakt worden.

Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer geïnformeerd op het moment dat de bestelling verzonden wordt.

Algemene voorwaarden Artikel 7.         Prijzen, kosten en betalingen

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief 9% btw. Enkel de prijzen zoals vermeld op www.ash-project.com zijn leidend.

Opdrachtnemer is gerechtigd een volledige vooruitbetaling van de opdrachtgever te vorderen.

Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de gehanteerde standaard betalingstermijn van 14 dagen. Bestellingen worden na ontvangst van de respectievelijke as en betaling in productie genomen. De leveringstermijn treedt pas in werking na ontvangst van de betaling en as.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Dientengevolge zal de opdrachtovereenkomst 30 dagen na het plaatsen van de bestelling komen te vervallen.

Algemene voorwaarden Artikel 8.         Aansprakelijkheid en vrijwaring

Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de geleverde bestelling een fout of vergissing bevat, gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of verkeerde as. De opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) , gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving en foto(’s) van de tekortkoming te bevatten, dat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Algemene voorwaarden Artikel 9.         Klachten

Klachten dienen schriftelijke en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de as tegel aan de verkoper verstuurd te worden met foto’s ter verduidelijking.

Algemene voorwaarden Artikel 10.       Overmacht

Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen ziekte van personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij opdrachtnemer als haar toeleveranciers.

Algemene voorwaarden Artikel 11.       Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer kan schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de opdrachtnemer haar werkzaamheden staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt. Opdrachtnemer zal in dat geval altijd de geleverde as retourneren aan opdrachtgever.

Algemene voorwaarden Artikel 12.       Intellectuele eigendomsrechten

Het materieel eigendom van de as tegel geeft de opdrachtgever niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie.

Opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor eigen publiciteit, promotie of social media. Hierbij zullen door opdrachtnemer nooit persoonlijke gegevens gedeeld worden.

Teksten en foto’s op de website www.ash-project.com zijn vervaardigd door Project Studio en onderhevig aan auteursrecht. Teksten en foto’s mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming van Project Studio (info@project-studio.nl).

 

Algemene voorwaarden Artikel 13.       Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.